Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robano Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Górze, Płocka 10, 09-440 Staroźreby („Administrator”).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
odpowiedzi na zapytania ofertowe, i / lub wysłanie oferty handlowej związanej z zapytaniem

Podanie dodatkowych danych kontaktowych nie wskazanych w przepisach prawa (np. adresu 
e-mail) przetwarzane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie prawidłowego kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w powyższym w celu mogą być: podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie czynności technicznych (np. serwis systemów IT i oprogramowania) oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przetwarzane w szczególności aż do wygaśnięcia obowiązków w zakresie przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo: żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się 
z Administratorem na adres email: rwroclawska@robano.eu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.